TarihA�e

A�AYte Bizim Hikayemiz… (1950-…)

Istanbul harbor with cargo ship and trucks

Istanbul harbor with cargo ship and trucks

FirmamA�zA�n kurucusu Nejat Dilmena��dir. 1950-1989 yA�llarA� arasA�nda AYirketimizi yA�netmiAYtir. Daha sonra eAYi Ayten Dilmen tarafA�ndan 1989-1992 yA�llarA� arasA�nda yA�netilmiAYtir. 1992 yA�lA�ndan itibaren 1985 yA�lA�ndan beri AYirketimizde A�alA�AYan Alp Dilmen ve 1987 yA�lA�ndan itibaren A�alA�AYan Ata Dilmen tarafA�ndan birlikte idare edilmiAY olup, Arzu Dilmena��in 2004 yA�lA�nda aktif olarak A�alA�AYmaya baAYlamasA�yla bugA?nlere gelmiAY bir aile AYirketidir.

FirmamA�zA�n kuruluAYundaki ilk ana faaliyet alanA� uluslar arasA� gA?mrA?k komisyonculuAYudur. 1950-1960 yA�llarA� arasA�nda TA?rkiyea��nin lider kuruluAYlarA�nA�n, KoA� Grubu, Yalova Elyaf, Bozkurt Mensucat vb. gibi firmalarA�n yoAYun gA?mrA?k iAYlemleri yapA�lmA�AYtA�r. 1960a��lA� yA�llarA�n sonunda Yalova Elyaf fabrikasA�nA�n A�talya ile olan ticaretini arttA�rmasA�, kara nakliyesinde ciddi sA�kA�ntA�larA�nA�n olmasA�, kurucumuz Nejat Dilmena��in TA?rkiyea��nin Avrupa BirliAYia��ne girebileceAYi, gA?mrA?k komisyonculuAYu iAYlerinin bitebileceAYini dA?AYA?nerek ve mA?AYterimizinde kendilerini bu yA�nde teAYvikiyle 1960a��lA� yA�llarA�n sonunda A�talyaa��dan Fiat 43 marka A�ekiciler alA�narak Uluslar arasA� Kara Nakliye SektA�rA?ne adA�m atA�lmA�AYtA�r.

1970a��li yA�llarA�n baAYA�nda kendi bA?nyesinde A�alA�AYan 100 tA�rlA�k filosuyla o zamanlarA�n en bA?yA?k firmalarA�ndan biri olmuAYtur. A�talya hattA�, o dA�nemdeki en kuvvetli olduAYu hat olup Romanya ve Bulgaristana��da binlerce tonluk soda taAYA�malarA� gerA�ekleAYtirilmiAYtira�� 1989 yA�lA�nda Nejat Dilmena��in vefatA� sonrasA� dA�nemde Alp Dilmen ve Ata Dilmen tarafA�ndan Romanyaa��da AYirketin kendine ait ilk yurtdA�AYA� ofisi kurulmuAYtur. Romanyaa��daki ofisimiz bu A?lkedeki ilk A�zel uluslar arasA� nakliye AYirketi olma A�zelliAYini taAYA�maktadA�r. Romanya ofisinin aA�A�lmasA� ile AYirketin aktivitelerinde deAYiAYiklikler olmaya baAYlamA�AYtA�r. TA?rkiyea��deki araA�lar satA�larak Romen plakalA� araA�lar alA�nmA�AYtA�r. Bunun sebebi TA?rkiyea��deki bir araA� maliyetine o dA�nemde Romanyaa��da iki araA� alA�nmasA�dA�r.

Romanya pazarA�na girildikten sonra komA?nizmden yeni A�A�kan Romanyaa��nA�n orta doAYuyla A�ok iyi iliAYkileri olduAYu ve ortadoAYuya giden binlerce Romen tA�rA�nA�n A?lkelerine boAY dA�ndA?AYA? tesbit edilmiAY ve bu araA�lara TA?rkiyea��den Romanyaa��ya dA�nA?AY yA?kA? bulma A�alA�AYmalarA�na baAYlanmA�AYtA�r. Good Year ve Pirelli firmalarA�yla yapA�lan bA?yA?k kontratlarla bu araA�lara yA?k temin edilmiAY ve binlerce tA�rlA�k yA?klemeler gerA�ekleAYtirilmiAYtir.

1990-2000 yA�llarA� arasA�nda Romanya-TA?rkiye, TA?rkiye-Romanya arasA�nda yapA�lan yA?klemelerde firmamA�z pazarA�n lideri konumuna gelmiAYtir. TA?rkiye dA�AYA�ndaki 16 yA�llA�k Romanya tecrA?bemizden sonra Romanyaa��daki mA?AYterilerimizden gelen Romanya-Fransa arasA�ndaki taAYA�ma taleplerini gerA�ekleAYtirmek A?zere, 2004 yA�lA�nda Fransaa��nA�n baAYkenti Parisa��te Fransa ofisimiz faaliyetine baAYlamA�AYtA�r. FirmamA�zA�n TA?rkiye, Romanya ve Fransaa��da kendi ofislerinin olmasA�, mA?AYterilerimize verdiAYimiz hizmetlerde mA?AYterilerimiz yA�nA?nde avantajlarA� ve firmamA�zA�n geliAYimine de katkA�larA� beraberinde getirmeye baAYlamA�AYtA�r.

Romanya-Fransa arasA�nda yA?klediAYimiz araA�larA� mA?AYterilerimizin isteAYi ve talebine gA�re Fransaa��dan Romanyaa��ya veya Fransaa��dan TA?rkiyea��ye yA?kleme imkanA� yaratA�lmA�AY olup, Fransaa��dan TA?rkiyea��ye gelen araA�larA�mA�zA� da TA?rkiyea��den Romanyaa��ya yA?k sA�kA�ntA�mA�z olmamasA�ndan dolayA� A�ok hA�zlA� bir AYekilde yA?klemekteyiz. Bu 3a��lA? yA?kleme yapabilme kabiliyetimiz sayesinde hem araA�larA�mA�za yA?k temininde zorlanmA�yoruz, hem de araA�larA�mA�za 3 A?lkeli yA?kleme yaptA�AYA�mA�zdan navlun A?cretlerinde, dolayA�sA�yla mA?AYterilerimizin maliyetlerinde A�nemli bir dA?AYA?AY saAYlA�yoruz.

Bu yA?kleme organizasyonunu yapabilmemizdeki en A�nemli faktA�rler, 2.jenerasyon olmamA�z, lise yA�llarA�mA�zdan itibaren firmamA�za ait araA�larla AYA�fA�rlerimizin yanA�nda tA?m Avrupa A?lkelerine yaptA�AYA�mA�z seyahatler, yA�llardA�r aynA� sektA�rde A�alA�AYmamA�z, yaAYadA�AYA�mA�z tecrA?beler, ofisimizdeki tA?m A�alA�AYanlarA�mA�zla yaptA�AYA�mA�z eAYitim A�alA�AYmalarA�, tecrA?beli arkadaAYlarA�mA�zA�n olmasA�, genA� ve dinamik bir ekibimizin olmasA�, Romence, A�ngilizce, FransA�zca konuAYabilmemiz, tA?m ofislerimizin birbiriyle baAYlantA�lA� olmasA�, A�ok kar elde etme dA?AYA?ncesinden ziyade mA?AYterilerimizle uzun sA?reli birlikteliklerle karAYA�lA�klA� kar etme isteAYimizin ve gA�rA?AYA?mA?zA?n olmasA�dA�r. Kendimizi daima mA?AYterilerimizin yerine koyar ve o AYekilde dA?AYA?nerek A�alA�AYA�rA�z. Kimseyi kandA�rmadan, yalan sA�ylemeden, eksik bilgi vermeden, sA?rekli kendimizi geliAYtirmeye A�alA�AYarak ilerliyoruz. Dinamik fakat kesinlikle dikkatsiz olmamamA�z, yavaAY fakat emin adA�mlarla bA?yA?memiz, en A�nemlisi dA?rA?st olmamA�z bugA?n bizim 250a��nin A?stA?nde mA?AYteriyle A�alA�AYan kendi araA�larA�nA�n dA�AYA�nda 133 nakliye firmasA�na iAY veren gA?venilir bir firma olmamA�zA� saAYladA�.

Nejat Dilmen:

a�?Ne iAY yaparsan yap her zaman en kalitelisini yapmaya A�alA�AY.a�?

Ayten Dilmen:

a�?A�alA�AY, A�alA�AY, A�alA�AY. HayatA�n zorluklarA�nA� ancak A�alA�AYarak aAYabilirsin.a�?

SaygA�larA�mA�zla,

ATA DA�LMEN